شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ همه چي آرومه / همه چي تأمينه اين چقدر خوبه که / قيمتا پايينه! همه چي آرومه / مسولا خوابيدن شک نداري ديگه / تو به اوضاع من همه چي آرومه / من چقدر خوشحالم ...صد تومن تو جيبم / به خودم مي بالم! تو داري مي ميري / ازچشات معلومه من فقط بيکارم / همه چي آرومه بگو اين آرامش / تا ابدپابرجاست بگو از يارانه / اين تورم بي جاست
ههههههههههههههههههه
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top