شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ نعره ى هيچ شيرى خانه چوبى را خراب نميکند من از سکوت موريانه ميترسم
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top