شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ کنارم که بودي خدا پيش من بود ستاره به فکر زميني شدن بود تو رفتي نديدي چه رنجي کشيدم از آغازرفتن به پايان رسيدم چه ساده دل من تو را مي پرستيد تمام جهان رو چشاي تو ميديد تمام جهانم چشاي تو بودن که ناباورانه دلم را ربودن
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top